เมื่อวันพฤหัสบดี  เดือน ๑๒ แรม ๗ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย โขน (KHON) ประเทศไทย ถูกประกาศจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) การขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของ UNESCO มีทั้งหมด ๓ ประเภท คือ

1.บัญชีรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (representative list of intangible cultural heritage of humankind) 

2.รายการที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน (urgent list) 

3.รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสงวนรักษา (good practice)

ซึ่งโขน (KHON) ประเทศไทยจัดอยู่ในประเภทแรก คือ มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  คือ เป็นการแสดงที่มีการปฏิบัติสืบทอดอยู่ทั่วประเทศ 

ส่วน ละครโขล (Lkhol Khol) หรือ “ละครวัดสวาย” ของประเทศกัมพูชา ที่ถูกประกาศไปเมื่อวานนี้ เป็นการขึ้นทะเบียนในประเภทที่ ๒ ซึ่งเป็นรายการของ “รายการที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน” อันหมายถึง “มรดกที่ใกล้สูญหาย” หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการคุ้มครองชั่วคราวอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ความเป็นโขลที่ชุมชนร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์

การประกาศครั้งนี้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หรือเรียกอีกชื่อว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” มิได้เรียกว่า “มรดกโลก” แต่อย่างใด เพราะ “มรดกโลก” นั้นหมายถึง สถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงเมือง