สมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแถลงข่าวแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ ที่เปิดโอกาสให้ไกด์ต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยเห็นว่ารัฐควรหันมาสนับสนุนและส่งเสริมไกด์ไทยให้มากขึ้น

วันนี้ (9 ก.ค.60) นายจารุพล เรืองเกตุ ประธานสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์และชมรมมัคคุเทศก์ ทั่วประเทศ ร่วม 11 สมาคมและชมรม ได้ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวล ถึงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ ที่มีนโยบายเปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ โดยกล่าวว่า มัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางที่มีสัญชาติไทยนั้น มีศักยภาพและจำนวนมากเพียงพอ ที่จะสื่อสารภาษากับชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ แม้รัฐบาลจะมีการกล่าวอ้างว่าเพื่อให้มัคคุเทศก์ต่างด้าวมาสอนภาษาหลัก 3 ภาษา คือ ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี และภาษารัสเซีย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว มัคคุเทศก์ต่างด้าวกลับไม่ช่วยในการสอนภาษาแต่อย่างใด  สำหรับคนต่างด้าวที่มาทำหน้าที่มัคคุเทศก์โดยผิดกฎหมายในไทยนั้น ส่วนใหญ่มาจากบริษัทนำเที่ยว และทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์จีน  ซึ่งทางประธานสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันนั้นเจ้าหน้าหน่วยงานรัฐละเลยที่จะตรวจสอบคนกลุ่มนี้ แต่กลับเลือกตรวจสอบและจับกุมมัคคุเทศก์ไทยที่มีบัตรประจำตัวสีชมพู หรือบัตรไกด์นำเที่ยว เฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและพื้นที่ติดต่อ ซึ่งมักจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในความผิดฐานปฏิบัติงานข้ามจังหวัด ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ

๑.คำแถลงการณ์ของตัวแทน ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย นายทินกร แซ่เลื่อง

กระผม นายทินกร แซ่เลื่อง ในฐานะรักษาการประธานชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย ขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้คนต่างชาติมาทำหน้าที่มัคคุเทศก์ในประเทศไทย

ชมรมฯ ขอยืนยันว่ามัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางสัญชาติไทย มีจำนวนที่เพียงพอกับการให้บริการนักท่องเที่ยวจีน ที่ผ่านมาคนต่างด้าว ลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ชาวจีนสร้างความเสียหายกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมากดังที่ได้เห็นจากข่าวที่สื่อมวลชนได้นำเสนอมาโดยตลอดและยังมีอีกมากที่ไม่เป็นข่าว ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนต่างด้าว ลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ในประเทศไทยจะเป็นการสร้างความเสียหายกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในระดับที่ประเมินค่ามิได้

๒.คำแถลงการณ์ของตัวแทน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต นายศุภชัย  วัฒนาพรินทร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ต้องรับสมัคร บุคคลกร มัคคุเทศก์ เป็นพนักงานของตัวเอง ต้องมีการอบรม เทรนนิ่ง ทั้งเนื้อหาความรู้ และ ทักษะภาษา ที่เป็นมาตรฐาน ตามที่บริษัทต้องการ เพื่อเป็นชื่อเสียงของบริษัทตัวเอง. มิไช่กล่าวหาว่า มัคคุเทศก์ที่กรมการท่องเที่ยว ผลิตออกมา ว่าไม่มีคุณภาพ ภาษา ไม่ดี แล้วจะหาเรื่องจ้าง คนต่างด้าวมาทำหน้าที่มัคคุเทศก์. ยกตัวอย่าง มัคคุเทศก์ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ จะเก่งเท่าคนที่มีประสบการณ์ คงเป็นไปไม่ได้. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องเอาไปเทรน ไปตามทัวร์ ไห้รู้เส้นทาง เนื้อหา ภาษา ดีเท่าที่บริษัททัวร์ต้องการ จัดทำคู่มือไห้กับพนักงานตัวเอง และ บริษัททัวร์ต้องมีการจ้างมัคคุเทศก์ประจำบริษัท มีเงินเดือน เสียภาษี รายได้ก็จะเข้ารัฐ และจะได้ รู้ว่ามัคคุเทศก์เพียงพอหรือไม่

๒.คำแถลงการณ์ของตัวแทน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต นายศุภชัย  วัฒนาพรินทร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ต้องรับสมัคร บุคคลกร มัคคุเทศก์ เป็นพนักงานของตัวเอง ต้องมีการอบรม เทรนนิ่ง ทั้งเนื้อหาความรู้ และ ทักษะภาษา ที่เป็นมาตรฐาน ตามที่บริษัทต้องการ เพื่อเป็นชื่อเสียงของบริษัทตัวเอง. มิไช่กล่าวหาว่า มัคคุเทศก์ที่กรมการท่องเที่ยว ผลิตออกมา ว่าไม่มีคุณภาพ ภาษา ไม่ดี แล้วจะหาเรื่องจ้าง คนต่างด้าวมาทำหน้าที่มัคคุเทศก์. ยกตัวอย่าง มัคคุเทศก์ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ จะเก่งเท่าคนที่มีประสบการณ์ คงเป็นไปไม่ได้. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องเอาไปเทรน ไปตามทัวร์ ไห้รู้เส้นทาง เนื้อหา ภาษา ดีเท่าที่บริษัททัวร์ต้องการ จัดทำคู่มือไห้กับพนักงานตัวเอง และ บริษัททัวร์ต้องมีการจ้างมัคคุเทศก์ประจำบริษัท มีเงินเดือน เสียภาษี รายได้ก็จะเข้ารัฐ และจะได้ รู้ว่ามัคคุเขอคัดค้านการนำคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์หรือเป็นผู้ประสานงาน การนำเข้าคนต่างชาติ ไม่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนมัคคุเทศก์ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามเป็นการสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งทำรายได้แล้วหมุนเงินรายได้นั้นกลับไปยังประเทศของตนเอง เม็ดเงินรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนที่ตกแก่ประเทศไทยมีน้อยมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งคนต่างชาติมาทำหน้าที่มัคคุเทศก์ ไม่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างถ่องแท้ ทำให้มีการให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างผิดๆหรือบิดเบือน

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีมัคคุเทศก์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2559 จำนวน 76,329 คน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นมัคคุเทศก์ บัตรบรอนซ์เงิน (ทั่วไป-ต่างประเทศ) จำนวน 52,387 คน บัตรชมพู (เฉพาะพื้นที่-ต่างประเทศ) จำนวน 18,123 คน รวมเป็น 70,510 คน ส่วนที่เหลือเป็นมัคคุเทศก์ประเภทอื่นๆ

ในกรณีการขาดแคลนมัคคุเทศก์ ในภาษาที่ขาดแคลน กรมท่องเที่ยวสามารถจัดให้มีการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 กับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์อยู่แล้ว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ภาษาที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง เป็นการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทย  อีกทั้งใช้เวลาในการฝึกอบรมน้อยกว่าการฝึกอบรมให้กับผู้ที่จะเข้าอบรมใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเป็นมัคคุเทศก์ หรือรัฐอาจเปิดโอกาสให้ผู้มีสัญชาติไทยและมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแต่ยังขาดวุฒิการศึกษา มาฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชาติ ดีกว่านำคนต่างด้าวมาประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์  จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลที่เพียงพอ

๔.คำแถลงการณ์ของตัวแทน ชมชมมัคคุเทศก์ภาษาจีน นายนรินทร์ เรืองวงศา ประธานชมชมมัคคุเทศก์ภาษาจีน

การที่มัคคุเทศก์ไม่เพียงพอ หรือมัคคุเทศก์ไม่มีคุณภาพ บริษัทต้องหามัคคุเทศก์เอง หรือการไม่มีคุณภาพ ต้องโทษกรมการท่องเที่ยว และสถาบันที่ฝึกอบรม ไม่ใช่มาโทษแต่สมาคมมัคคุเทศก์ทศก์เพียงพอหรือไม่

๕.คำแถลงการณ์ของตัวแทน สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงราย

มาตรฐานการตรวจสอบมัคคุเทศก์จากตำรวจท่องเที่ยว ควรจะกำหนดโทษให้เหมือนกันทั่วประเทศเพราะมีตำรวจท่องเที่ยวจับมัคคุเทศก์ ด้วยข้อหาที่เกินกว่าเหตุ เช่นจังหวัดเชียงรายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดร่องขุ่น เรื่องเกิดจากนักท่องเที่ยวต้องการความเป็นส่วนตัวขอเดินเที่ยวเองในบริเวณวัดแต่ข้อมูลทั้งหมดมัคคุเทศก์ได้อธิบายให้ฟังในรถแล้ว พอนักท่องเที่ยวลงรถก็เดินเที่ยวตามอัธยาศัย แต่ตำรวจท่องเที่ยวมาจับไกด์ที่นั่งดื่มกาแฟอยู่โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ทิ้งแข ไม่อธิบายสถานที่ท่องเที่ยวให้แขกฟัง ซึ่งตรงนี้ไม่เป็นความจริงเลย โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา อะไรก็ไม่ทราบ

เรื่องการแต่งกายของมัคคุเทศก์ ควรอยู่ในดุลพินิจ ว่ามัคคุเทศก์กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไรอยู่ เช่นการทำทัวร์ปั่นจักรยานซึ่งเป็นที่นิยมทางภาคเหนือ ทางมัคคุเทศก์ก็ต้องมีการแต่งกายให้เข้าและเหมาะสมกับการทำทัวร์ปั่นจักรยาน ไม่ใช่พอตำรวจท่องเที่ยวมาเจอก็มาแจ้งข้อกล่าวหาว่ามัคคุเทศก์แต่งตัวไม่สุภาพ และการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ใส่ชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ชุดพื้นเมืองเสื้อไม่มีปก ก็จะมาจับและแจ้งข้อกล่าวหาว่าแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อย

แต่เมื่อเทียบกับคนต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย กลับไม่เห็นมีการดำเนินการไดๆที่เป็นรูปธรรมเลย แต่กลับมากวดขัน จับกุม มัคคุเทศก์ไทยที่มีใบอนุญาต ถูกกฎหมาย ด้วยข้อหาจุกจิก หยุมหยิม ให้เป็นที่เดือนร้อน รำคาญให้กับมัคคุเทศก์ไทยถูกกฎหมายโดยไม่มีเหตุผลอันควร

๖.คำแถลงการณ์ของตัวแทน สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ โดยนายสุคนธ์ หนูช่วย นายกสมาคมฯ

สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ ไม่เห็นด้วย และขอคัดค้านอย่างถึงที่สุด กับกรณีที่นำคนด่างด้าวสัญชาติต่างๆมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ในราชอาณาจักรไทย เพราะอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนของชาวไทย ตามที่เจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติใว้ และขอฝากให้ตำรวจท่องเที่ยว พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง กับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพมัคตุเทศก์ ในราชอาณาจักรไทยโดยเคร่งครัด

มัคคุเทศก์ก็เปรียบเสมือนฑูตทางวัฒนธรรมที่จะสื่อสารบอกเล่ากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ให้แก่นักท่องเที่ยว หากอนุญาติให้เกิดการผ่อนผันโดยการนำคนต่างด้าวมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ก็เท่ากับว่าเรากำลังจะมอบตำแหน่งฑูตวัฒนธรรม ให้กับคนต่างด้าวมาถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมของชาติเรา หากเกิดขึ้นจริงก็จะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่ง

จากข้อมูลของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จังหวัดกระบี่ พบว่าจังหวัดกระบี่มีมัคคุเทศก์ที่ขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถึง 800 คน ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน แต่ยังพบว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีบริษัททัวร์หลายต่อหลายแห่งยังใช้บริการบุคคลต่างด้าวมาประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์แบบผิดกฎหมายอยู่เนืองๆ ฉะนั้น การที่อ้างว่ามัคคุเทศก์ไม่เพียงพอจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ซึ่งทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังไม่ได้มีความจริงใจกับมัคคุเทศก์ไทยที่ถูกกฎหมายอย่างแท้จริง

๗.คำแถลงการณ์ของตัวแทน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสมเชาว์ โกศล นายกสมาคมฯ

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอคัดค้านข้อหารือร่วมระหว่าง โดยมี พลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้หารือกับผู้บริหารของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ในกรณีการแก้ปัญหามัคคุเทศก์ขาดแคลน โดยการจะนำคนด่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ หรือเรียกให้สวยหรูว่า ผู้ประสานงานชาวต่างชาติ แท้จริงแล้วมัคคุเทศก์ชาวไทยที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์อย่างถูกต้องไม่ได้ขาดแคลนแต่ประการใด

จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขและคัดค้านแนวคิดที่จะนำคนต่างด้าวมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในทุกๆกรณี ใว้ 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นแรก รัฐต้องมีแนวนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในด้านการท่องเที่ยว โดยการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เร่งกวดขันปราบปรามบริษัทนำเที่ยวที่เป็นนอมินี ของชาวต่างด้าว ที่นำนักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์ราคาถูกๆ แล้วนำนักท่องเที่ยวเหล่านั้นมาหาประโยชน์ในร้านค้าและห้างร้านของตน

ประเด็นที่สอง ต้องปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในกระทรวง,กรม,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง และให้มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา ใด้ดีกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังควรประสานงานกับสถานศึกษาที่จัดอบรมมัคคุเทศก์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตรการจัดอบรมให้ดีและมีคุณภาพกว่าที่เป็นอยู่ และรัฐต้องมีแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวเพื่อวิเคราะห์ว่าระยะยาวต่อไปนักท่องเที่ยวชาติใดจะเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะได้นำมากำหนดหลักสูตรให้กับสถาบันจัดอบรมว่าควรจะอบรมภาษาใด มิใช่พอถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาติใหนเพิ่มขึ้นมากๆ ก็จะมาเสนอให้นำบุคคลต่างด้าวสัญชาตินั้นๆมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง

ประเด็นที่สาม การแก้ปัญหามัคคุเทศก์ ควรให้มัคคุเทศก์เป็นฝ่ายร่วมแก้ปัญหาเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ปัจจุบัน รัฐบาลนำปัญหาเรื่องมัคคุเทศก์ ไปปรึกษาหารือและให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่นำเข้านักท่องเที่ยวแต่ฝ่ายเดียว และขอให้ตรวจสอบว่าบริษัทนำเที่ยวนั้นๆได้ปฏิบัติและประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

๘.คำแถลงการณ์ของตัวแทน ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดตรัง โดยนายสมศักดิ์ พันธุเมต ประธานชมรมฯ

ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดตรัง ขอคัดค้านและไม่สนับสนุนรํฐบาล ในการที่จะนำบุคคลต่างด้าวมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ในราชอาณาจักร เพราะมีการอ้างว่ามัคคุเทศก์ไทยไม่เพียงพอถึงขั้นขาดแคลน อยากถามกลับว่า มัคคุเทศก์ขาดแคลนส่วนใหน หากทราบแล้วว่าขาดแคลนเหตุไดจึงไม่จัดอบรมเพิ่มและจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพแก่มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วเพื่อเพื่มทักษะในภาษาที่ 2-3-4 ต่อไป เหตุใดจึงมีแนวคิดที่จะนำบุคคลต่างด้าวมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ หรือว่าต้องการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือไม่  มีมัคคุเทศก์ ที่จบจากสถาบันต่างๆมากมาย ไปเอาข้อมูลมาจากใหนว่ามัคคุเทศก์ขาดแคลนและไม่เพียงพอ

๙.คำแถลงการณ์ของตัวแทน สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดพังงา โดยนายพิสิษฐ์  เส็งกิ่ง นายกสมาคมฯ

สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดพังงา ต้องการให้รัฐจัดงบประมาณด้านสวัสดิการให้แก่มัคคุเทศก์บ้างเพราะมัคคุเทศก์คือหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทำรายได้สูงเป็นอันดับหนึ่งในส่วนรายได้เข้าประเทศแต่กลับพบว่ามัคคุเทศก์ไม่มีสวัสดิการใดๆจากรัฐเลย จึงอยากขอให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือจัดการในส่วนนี้บ้าง เพราะแม้แต่จะไปกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือกับธนาคารยังได้รับคำตอบว่า เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคง  และรายได้ไม่แน่นอน จึงขอเรียกร้องในส่วนนี้เพื่อให้มัคคุเทศก์ไทยได้รับการดูแลและได้รับการอุดหนุนจากรัฐเหมือนกับอาชีพอื่นๆ

๑๐.คำแถลงการณ์ของตัวแทน สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล โดยนายหรน ทิ้งปากถ้ำ นายกสมาคมฯ

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล ขอคัดค้านและไม่สนับสนุนรํฐบาล ในการที่จะนำบุคคลต่างด้าวมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ในราชอาณาจักร

มัคคุเทศก์ที่ใช้พื้นที่ทางทะเล และเรื่องความชำนาญแต่ละพื้นที่

๑๑.คำแถลงการณ์ของตัวแทน สมาคมมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย โดยนายชาติ  จันทนประยูรนายกสมาคมฯ

จากนโยบายรัฐบาลที่มีแนวคิดที่จะอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในราชอาณาจักร นั้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (ผู้ประสานงาน) ด้วยเหตุผลและข้ออ้างที่ว่า มัคคุเทศก์ชาวไทยที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ถูกต้องนั้น ยังไม่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาตินั้นๆได้ดีพอ อาจทำให้การนำเที่ยวและการบริการไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

จึงอยากถามกลับไปยังภาครัฐว่า หากหน่วยงานภาครัฐจะต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างชาติหรือบุคคลต่างด้าว และหน่วยงานนั้นๆยังขาดแคลนบุคลากรในภาษานั้นๆ หน่วยงานภาครัฐจะแสวงหาบุคคลต่างด้าว หรือชาวต่างชาติมาทำหน้าที่แทนคนไทยหรือไม่ หรือหน่วยงานภาครัฐจะใช้วิธี นำบุคคลต่างด้าวที่เชี่ยวชาญภาษานั้นๆ มาบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดหรือไม่ หรือจะนำบุคลากรที่มีในหน่วยงานของตนไปจัดอบรมเพิ่มศักยภาพเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นจนสามารถสื่อสารติดต่อกับบุคคลต่างด้าวหรือต่างชาติได้ ฉันใดก็ฉันนั้นครับ การนำเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมา ทางสมาคมมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ขอคัดค้านจนถึงที่สุด