วันที่ 2 ธันวาคม 2561 – ข่าวสรุปมติเรื่องระเบียบ ฯ เกี่ยวกับการแต่งกายของมัคคุเทศก์และใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) จากการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมวินทรี รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยนายชาติ จันทนประยูร มีดังนี้ครับ.-

1. เรื่องเครื่องแต่งกาย เอาข้อความตามที่เสนอจากคณะอนุกรรมการร่างอนุบัญญัติ ฯ ไม่มีเปลี่ยนแปลง ( คือให้เปลี่ยนถ้อยคำว่า แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ) แทนการลงรายละเอียดเเบบเดิม ที่ ระบุว่า ต้อง เอาเสื้อใส่ในกางเกง ต้อง เสื้อมีคอปก เป็นต้น

2. เรื่อง Job Order …มีการอภิปรายกันนานพอสมควร…สรุปความโดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวว่าจะให้มีการยกเลิก แต่หลังจากมีมาตราการตรวจสอบที่ทางตำรวจท่องเที่ยวจะสามารถเช็คเรื่องการจ้างวานมัคคุเทศก์ได้ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ เพราะผู้ประกอบการ ไม่เฉพาะกับทัวร์ตลาดจีน แต่ยังครอบคลุมถึงการแอบอ้างการทำธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบที่แอบแฝงในภูมิภาค ที่จะมีผลกระทบกระเทือนหากไม่มีเอกสาร Job Order เป็นเครื่องมือพิสูจน์การจ้างวาน และ การทำผิด กฏหมาย โดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวด้วย….เพราะมีผู้ประสบภัยในส่วนภูมิภาค ที่มีรถและรับนักท่องเที่ยวเอง โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้อง วิ่งรับงานเอง  มีการ้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ถูกต้องให้มีการตรวจสอบ จับกุมพวกแอบแฝงนี้เยอะ และได้ดำเนินการจับกุมได้พอสมควร….

หมายเหตุ.- ทั้งนี้ ขอให้เพื่อนผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ยังคงให้ปฏิบัติตามระเบียบเดิมไปก่อน คือเรื่องการแต่งกาย จนกว่าจะมีการประกาศลงนามโดยท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) ในฐานะประธานกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว…ซึ่งรอขั้นตอนและกระบวนการ คงอีกไม่นานครับ

วิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์