ประกาศ จาก สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งมาตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกสมาคมฯ