วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30. นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ แห่งประเทศไทย และ กรรมการ สมาคมมัคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ เข้าพบ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) เพื่อแนะนำตัวในฐานะ เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมในวาระใหม่และแสวงหาความวมมือ ในการสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนามัคคุเทศก์เพื่อสรรค์สร้าง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย   

โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยว กล่าวว่า  ททท. ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ มัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นผู้ที่ ให้บริการใกล้ชิดติดตัวนักท่องเที่ยว ถือได้ว่ามัคคุเทศก์ทำให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีชีวิตชีวา ดังนั้น มัคคุเทศก์จึงมีความสำคัญเป็นกำลังสำคัญในการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่อ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ ที่ดีที่สุด 

นายยุทธศักดิ์. สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ยังกล่าวอีกว่า ตน ในฐานะ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะสนับสนุน กิจกรรมของสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะ เรื่อง ควมปลอดภัย และ การท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้น

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย รายงาน