พรบ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว บัตรมัคคุเทศก์รุ่นใหม่ก็จะมีการปรับเปรียนให้ น้อยชนิดลงและมีความชัดเจนมากขึ้น แต่บัตรไกด์ รุ่นเก่า ซึ่งมีความหลากหลายและสารพัดสีมาก เรามาดูกันว่าบัตรไกด์มีอยู่กีีประเภท กี่สี บ้างครับ

มัคคุเทศก์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มัคคุเทศก์ทั่วไป และ มัคคุเทศก์เฉพาะ

ก. มัคคุเทศก์ทั่วไป มี 2 ชนิด คือ
1. มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) บัตรสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศสามารถนำเที่ยวได้ ทั่วราชอาณาจักร

2. มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) บัตรสีบรอนซ์ทอง นำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร

ข. มัคคุเทศก์เฉพาะมี 8 ชนิด คือ 

1. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศเฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ

2. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ไทย – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีฟ้า นำเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ

3. มัคคุเทศก์เฉพาะ (เดินป่า) บัตรสีเขียว นำเที่ยวได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศในเขตพื้นที่ป่า

4. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ศิลป – วัฒนธรรม) บัตรสีแดง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ – วัฒนธรรม วรรณคดีไทย ได้ทั่วราชอาณาจักร

5. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเล) บัตรสีส้ม นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล

6. มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) บัตรสีเหลือง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล หรือ เกาะต่าง ๆ โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 40 ไมล์ทะเล

7. มัคคุเทศก์เฉพาะ (แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) บัตรสีม่วง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศเฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ระบุชื่อไวบนบัตร

8. มัคคุเทศก์เฉพาะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) บัตรสีน้ำตาล นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย หรือ ชาวต่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปะ – วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี เฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นที่ระบุชื่อไว้ในบัตรเท่านั้น

ด้านหลังของบัตรทุกชนิด ลักษณะของบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์

1. บรรจุ Chip เพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคคล

2. แสดงเลขที่ประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล

3. ลายน้ำตราสัญลักษณ์พิมพ์ด้วย Invisible Ink ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร

4. แสดงแถบสี ชนิดของมัคคุเทศก์

5. ติดแถบชนิดพิเศษสำหรับเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อ

การเป็นมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนด ซึ่งหลักสูตรแต่ละประเภทของบัตรมัคคุเทศก์ จะกำหนดวุฒิการศึกษาไว้ต่าง ๆ กัน แต่คุณสมบัติสำคัญ คือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้น และป้องกันการประกอบการนำเที่ยว ที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมาย กำหนดจึงได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า

1. ห้ามจัดนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ประกอบการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

2. ห้ามทำหน้าที่มัคคุเทศก์ โดยไม่มีใบอนุญาต หรือ ปฏิบัติงานระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต

3. จะต้องไม่ปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่วางไว้ เช่น จ้างมัคคุเทศก์ไม่ตรงประเภท, เป็นมัคคุเทศก์แต่ไม่ติดบัตรขณะปฏิบัติหน้าที่, แต่งกายไม่สุภาพ, ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อื่นๆ ฯลฯ

4. ใบอนุญาตของผู้ประกอบการนำเที่ยว ต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัด

หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
กรณีที่ 1 กรณีที่ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตมีชื่อตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนฯ ต่างๆ

กรณียื่นขอใบอนุญาตต้องใช้หลักฐานดังนี้
1. แบบคำขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.11) (ดาวน์โหลด)

2. บัตรประตัวประชาชน หรือใบเหลืองหรือบัตรอื่น ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ พร้อมสำเนาทั้ง ด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด ( ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย )

3. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน ( นับจากวันตรวจร่างกายถึงวันยื่นคำขอ) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด หรือสำเนาวุฒิบัตรที่รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

5. กรณีรอรับปริญญาบัตรให้แนบใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

กรณีที่ 2 กรณีผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตมีชื่อตามทะเบียนบ้าน อยู่นอกเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานทะเบียนฯ ที่จะยื่นขอใบอนุญาต และประสงค์จะใข้ที่อยู่ตามภูมิลำเนาเฉพาะการ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนต่างๆ
การยื่นขอใบอนุญาตต้องใช้หลักฐานตามกรณีที่ 1 ทั้ง 5 ข้อ รวมทั้ง

6. สำเนาทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนา เฉพาะการที่อยูในเขตความรับผิดขอบ ของสำนักงานทะเบียนฯต่างๆ ที่จะยื่นคำขอโดยให้เจ้าบ้านเป็นผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด ถ่ายสำเนาหน้าที่มีบ้านเลขที่ และหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้าน (ให้เจ้าบ้านลงชื่อรับรองสำนาถูกต้องด้วย)กรณีที่ 3 กรณีที่เคยมีใบอนุญาตแล้ว ต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันภายในกำหนด (ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 120 วัน) และใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ไม่เกิน 15 วัน การยื่นขอใบอนุญาตต้องใช้หลักฐานเช่นเดียวกับกรณีที่ 1 มัคคุเทศก์ผู้ใดประสงจะย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่ให้ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ให้ไปกรอกแบบคำร้อง ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ที่สำนักงานทะเบียนฯ ที่ท่านยื่นขอใบอนุญาตไว้
2. ให้แนบสำนาทะเบียน ย้ายที่อยู่ใหม่ไปด้วย พร้อมกับลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. มัคคุเทศก์ผู้ใด ที่แจ้งภูมิลำเนาเฉพาะการไว้ ต้องแนบทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้านรับรองใหม่

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีดังนี้
1.ใบอนุญาตประเภททั่วไป 200 บาท
2.ใบอนุญาตประเภทเฉพาะ 100 บาท

เอกสารยื่นขอต่อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

1. แบบคำขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.12) (ดาวน์โหลด)
2. บัตรประตัวประชาชน หรือใบเหลืองหรือบัตรอื่น ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ พร้อมสำเนา
3. บัตรมัคคุเทศก์ พร้อมสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)ทั้ง ด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด ( ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ) 4. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน ( นับจากวันตรวจร่างกายถึงวันยื่นคำขอ) จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว