「กีฬา 5 ฝ่าย」

กีฬา 5 ฝ่าย กรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์ atta สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ลดปัญหาขัดแย้ง ใน ระหว่างองค์กร ในวงการอุสาหกรรมการท่องเที่ยว