กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จากการเลือกตั้ง ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559

นายชาติ จันทนประยูร

นายกสมาคม

กรรมการบริหาร จากการเลือกตั้ง 10 คน

1. นายสมชาติ อังกาบสี อุปนายก
2. นายนายปราโมทย์ แช่มโกศล อุปนายก
3. นายไพจิตร จิรเรืองกุล อุปนายก
4. นางสร้อยนภา พันธุ์คง เลขาธิการ
5. น.ส.กัญญานิษฐ์ นันทรุจน์ธารา เหรัญญิก
6. นายสมานนพพล รัตนธรรมทิตยา ประชาสัมพันธ์
7. น.ส.นาถทินี ไกรทิพยสุนทร นายทะเบียน
8. นายภรัณยู สุภานัส ปฎิคม
9. นายสว่าง ดวงบุญ กรรมการบริหาร
10. น.ส.อรทัย เทิดนามวงศ์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการแต่งตั้งจากนายกสมาคม จำนวน 10 คน

1. นายเพียร หยดย้อย ผู้ช่วยอุปนายก
2. นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์ ผู้ช่วยอุปนายก
3. น.ส.อรอุมา ศิลปงาม ผู้ช่วยเหรัญญิก
4. น.ส.ชนาภา บุญมา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
5. นายยุทธนา กล่อมดี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
6. นายนัฐรุตน์ กุญชรยาคง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
7. นายอนันต์ เกิดพันธุ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. น.ส.กุสุมา นงค์พรหมมา ผู้ช่วยนายบทะเบียน
9. นายอมรภัทร นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปฎิคม
10. นายกำธร ศิลาไศลโศภิษฐ์ กรรมการกลาง